• Email : daktip@vhttdl.daklak.gov.vn
  • Điện thoại : 0262 351 77 79
  • Đầu tư phát triển khu, điểm du lịch được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2021-2025

    Thứ Hai, 01-08-2022 / 10:16:28 Sáng
    Đăng bởi : Nguyễn Công Luân
    290 Lượt xem

    Ngày 22/7/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND  về danh mục ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tê – xã hội được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2021 – 2025.

    Quyết định nêu rõ có 12 ngành, nghề, lĩnh vực được ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2021 – 2025, gồm: Giáo dục, dạy nghề; y tế; công nghiệp; nông nghiệp; môi trường; phát triển năng lượng; văn hóa, thể thao; du lịch; giao thông; khoa học công nghệ; thương mại; các lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

    Cụ thể đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm: (1) Hoạt động phát triển văn hóa, nghệ thuật liên quan đến lịch sử truyền thống dân tộc, các dân tộc thiểu số; các hoạt động đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm; các hoạt động bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng; (2) Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phát triển thể dục – thể thao; (3) Đầu tư phát triển khu, điểm du lịch theo hướng chất lượng cao; (4) Đầu tư phát triển khu, điểm du lịch sinh thái, kết hợp với nông, lâm nghiệp, cảnh quan thiên nhiên, cộng đồng và bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

    UBND tỉnh Đắk Lắk giao Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đắk Lắk (Đơn vị nhận ủy thác) căn cứ tình hình thực tế của địa phương và khả năng nguồn vốn của Quỹ giai đoạn 2021-2025 thực hiện việc bảo lãnh tín dụng theo đúng Danh mục quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

    Nguồn : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
    Tin mới